Algemene Voorwaarden van VPR-Engineering, gevestigd te Made

Versie 1.0 geldig vanaf 01-01-2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VPR-Engineering en op iedere tussen VPR-Engineering en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VPR-Engineering. Op verzoek wordt u exemplaar toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VPR-Engineering behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder bericht, ten alle tijden, na het verstrijken van de offertelooptijd van 10 werkdagen, te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VPR-Engineering erkend.

1.4 VPR-Engineering garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de, in het aanbod vermelde, specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VPR-Engineering bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij expliciet een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van VPR-Engineering zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VPR-Engineering geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van koerswijzigingen, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij VPR-Engineering. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt VPR-Engineering zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VPR-Engineering binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

· dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

· producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).

· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

· verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken

· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

· de levering van losse kranten en tijdschriften

· producten, welke uit het buitenland besteld zijn en derhalve niet te retourneren zijn.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VPR-Engineering, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VPR-Engineering. VPR-Engineering houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De consument kan ten alle tijden een overzicht van de verzamelde informatie vragen inzake hun persoon/bedrijf.

5.2 VPR-Engineering respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 VPR-Engineering maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VPR-Engineering) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan VPR-Engineering. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door VPR-Engineering gegrond worden bevonden, zal VPR-Engineering de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van VPR-Engineering bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van VPR-Engineering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VPR-Engineering in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VPR-Engineering en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VPR-Engineering zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VPR-Engineering slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van VPR-Engineering gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 VPR-Engineering kan niet aan haar aanbieding(en) worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen/bevestigd.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen VPR-Engineering en een klant komt tot stand nadat een bestelling en/of opdracht door VPR-Engineering op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 VPR-Engineering behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VPR-Engineering gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 VPR-Engineering is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VPR-Engineering alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 VPR-Engineering behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VPR-Engineering gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien VPR-Engineering bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van haar geleverde diensten.

11.3 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor mechanische componenten/elementen als deze door derden aangeleverd zijn in welke vorm dan ook.

11.4 Schade voortvloeiend uit diensten geleverd door VPR-Engineering, zoals motorschade, dient eerst bij VPR-Engineering aangeboden te worden alvorens hier een uitspraak over te doen is.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door VPR-Engineering aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VPR-Engineering zolang de afnemer de vorderingen van VPR-Engineering uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VPR-Engineering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door VPR-Engineering geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VPR-Engineering of een door VPR-Engineering aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VPR-Engineering haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VPR-Engineering zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VPR-Engineering.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VPR-Engineering en koper/afnemer/consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Schiedam kennis, tenzij VPR-Engineering er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Toevoeging voorwaarden per 01-01-2020

14 Garantie en coulance

14.1 Onderdelen aangeleverd en geplaatst/gemonteerd door VPR-Engineering vallen onder productgarantie, welke overgenomen wordt van de fabrikant/toeleverancier.

14.2 Garantie op onderdelen welke niet door VPR-Engineering geleverd zijn is niet van toepassing. 

14.3 Garantie op montage/installatie/plaatsing van onderdelen, in de breedste zin, is niet van toepassing.

14.4 Garantie op verleende diensten is eveneens niet van toepassing

Toelichting “garantie”:Gezien het type dienstverlening van VPR-Engineering en de voertuigen waarop deze diensten verleent wordt kan garantie niet van toepassing zijn. Omdat de voertuigen veelal hobby-voertuigen zijn welke vaak door de eigenaren (buiten weten om van VPR-Engineering) aangepast worden, mechanisch en/of elektronisch. Tevens worden de fabriekstoleranties veelal overschreden. Derhalve is garantie onmogelijk te verlenen. 

14.5 Coulance. Het verlenen van coulance is volledige afhankelijk van de bereidwilligheid van VPR-Engineering jegens de client.

14.5.1 Coulance kan omvatten: software-matige aanpassingen; mechanische aanpassingen/reparatie

14.5.2 Coulance afwijzing redenen: vertrouwen van VPR-Engineering jegens client; onredelijkheid client. 

Acceptatie en kennisneming van risico’s testbank/rollenbank/dyno.

De opdrachtgever dient kennis te nemen van de onderstaande risico’s en gevolgen van het laten testen/diagnose stellen/afstellen/verifiëren/etc van een voertuig op de testbank van VPR-Engineering.

VPR-Engineering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mechanische/motorische ofwel andere schade aan het voertuig. Tenzij aantoonbaar dat VPR-Engineering willens en wetens het voertuig schade heeft toegebracht.

Onderstaande punten van aandacht, ter kennisneming van de opdrachtgever.

Banden: oud, niet op correcte spanning, beschadigd of anderszins niet in orde.
Dit kan een klapband als gevolg hebben, met alle schade van dien.

Onderhoud: olie, koelvloeistof, distributieriem/-ketting, multiriem, bougies, etc
De belasting uitgevoerd op uw voertuig door een testbank tijdens diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden is mogelijk vele malen hoger dan het normale gebruik van het voertuig. Achterstallig onderhoud kan lijden tot schade, waar de opdrachtgever voor verantwoordelijk is! Tevens dient hier aangegeven te worden dat als er reeds mechanische schade is (ergens) dat het zeer aannemelijk is dat deze versneld verergert door diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden. VPR-Engineering kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of gevolg, aan motorische of aandrijftechnische.

Bougies: er dient de juiste hitte graad bougie gemonteerd te zijn.
Bij het monteren van een te warme bougie kan er detonatie ontstaan, wat zeer grote en grove schade kan veroorzaken aan uw motor, zeker als er meer vermogen/koppel gevraagd wordt door een eventuele afstellingsaanpassing.

Lekkages: worden in principe niet geaccepteerd.
Gereserveerde testbanktijd zal in rekening gebracht worden, als blijkt dat de lekkage dusdanig is dat er geen werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Kleine lekkages kunnen geaccepteerd worden, dit is volledig aan de beoordeling van VPR-Engineering. Eventuele schoonmaakkosten ten gevolge van de lekkages worden wel in rekening gebracht naar de opdrachtgever.

Overleg ten alle tijden eerst met VPR-Engineering!

Op aanvraag kan er voor testbank-werkzaamheden een compressietest uitgevoerd worden.

Als de opdrachtgever een voertuig brengt om de testbank te gebruiken wordt er vanuit gegaan de het voertuig mechanisch in orde en veilig is. Blijkt het tegendeel (in welke mate dan ook) gedurende het verrichten van werkzaamheden, dan worden werkzaamheden direct gestaakt. De volledig gereserveerde tijd zal in rekening gebracht worden of wel de verstreken tijd, afhankelijk van gemaakte afspraken.

In het geval dat uw motor op welke manier dan ook schade oploopt dient de opdrachtgever de volledige factuur te voldoen, welke mogelijk verhoogd wordt met de uren benodigd om de testbank en eventueel omliggende delen/voertuigen/gereedschappen/etc schoon te maken, repareren en/of te vervangen.

Monitoring van VPR-Engineering aan uw voertuig.

VPR-Engineering monitort standaard het volgende:

Mengselverhouding: Middels één (of twee) lambda sensor(en), welke in de uitlaat bevestigt wordt, monitort VPR-Engineering de mengselverhouding van de motor. Het is niet mogelijk (tenzij ingrijpende aanpassingen gedaan worden, of uw voertuig reeds uitgerust is) om per cilinder het mengsel te monitoren.

VPR-Engineering monitort op aanvraag op indicatie of standaard bij afstelwerkzaamheden het volgende:

Detonatie: Middels één (of twee, maximaal 4) detonatie sensoren wordt er naar de motor geluisterd. Dit gebeurd om een aantal redenen. Twee daarvan zijn: correcte ontbranding en mechanische spelingen.
Afstelwerkzaamheden zullen alleen plaatsvinden als deze detonatiesensoren gemonteerd kunnen worden! De standaard of reeds gemonteerde sensoren zullen NIET gebruikt worden.

Afhankelijk van de aanvraag of wens van de opdrachtgever worden er meerdere type sensoren geplaatst, zoals olie-/turbodruk/EGT/etc.

Persoonsveiligheid: Het wordt aangeraden door VPR-Engineering aan de opdrachtgever en eventuele bezoekers om zich niet in de rolruimte en/of werkplaats te begeven. Gebeurd dit wel dan is dit te allen tijde op eigen risico. VPR-Engineering beschikt over een beperkt aantal PBMs (Persoonlijke Beschermings Middelen) deze zullen aangereikt worden. Echter is het noodzakelijk te realiseren dat zonder gebruik van PBMs het gehoor mogelijk schade kan oplopen door geluidsproductie van het voertuig en/of andere geluidsbronnen.

Ander fysiek letsel kan in geval van calamiteit optreden door, bijvoorbeeld:

 • Een klapband
 • Zeer ernstige motorschade
 • Zeer ernstige versnellingsbakschade
 • Zeer ernstige differentieelschade
 • Etc

Bij dit soort schades is het mogelijk dat er stukken band/metaal gelanceerd worden vanuit het voertuig in de directe omgeving! Derhalve wordt het met klem afgeraden in de ruimte aanwezig te zijn.

Er wordt zorg gedragen dit soort schades te voorkomen, door standaard

 • Inspectie van banden en monitoring van de bandtemperatuur
 • Monitoring mengselverhouding (detonatie op aanvraag/indicatie)

Op aanvraag is extra monitoring of inspectie mogelijk, zoals:

 • Compressietest
 • Cilinder lektest
 • Oliedruk test of monitoring
 • Externe temperatuur monitor

Sensor plaatsing en tests (zoals hierboven aangegeven) zullen worden uitgevoerd tegen werkplaatstarief .

Als de motor mechanisch niet in orde is (denk aan lagers of andere mechanische toleranties) is het meestal niet mogelijk ernstige schade te voorkomen!

LET OP: Als banden aan de binnenkant beschadigd zijn, kan dit niet altijd uitwendig gezien worden.
LET OP: Banden met een te lage snelheidsindex worden NIET op de testbank toegelaten.
LET OP: Banden met uitdrogingsscheurtjes of te oude banden (6 jaar of ouder) worden eveneens niet toegelaten.

Gereserveerde/verspeelde/verstreken tijd zal in rekening gebracht worden.

Heeft u een offerte ontvangen en wilt u deze akkoorderen, gelieve hier het offertenummer in te voeren.
Algemene Voorwaarden van VPR-Engineering, gevestigd te Made
Versie 1.0 geldig vanaf 01-01-2018
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VPR-Engineering en op iedere tussen VPR-Engineering en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van VPR-Engineering. Op verzoek wordt u exemplaar toegezonden.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. VPR-Engineering behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden zonder bericht, ten alle tijden, na het verstrijken van de offertelooptijd van 10 werkdagen, te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VPR-Engineering erkend.
1.4 VPR-Engineering garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de, in het aanbod vermelde, specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VPR-Engineering bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij expliciet een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van VPR-Engineering zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door VPR-Engineering geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van koerswijzigingen, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij VPR-Engineering. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt VPR-Engineering zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VPR-Engineering binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
· verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
· verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· de levering van losse kranten en tijdschriften
· producten, welke uit het buitenland besteld zijn en derhalve niet te retourneren zijn.
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VPR-Engineering, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van VPR-Engineering. VPR-Engineering houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De consument kan ten alle tijden een overzicht van de verzamelde informatie vragen inzake hun persoon/bedrijf.
5.2 VPR-Engineering respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 VPR-Engineering maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan VPR-Engineering) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan VPR-Engineering. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door VPR-Engineering gegrond worden bevonden, zal VPR-Engineering de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van VPR-Engineering bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van VPR-Engineering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens VPR-Engineering in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van VPR-Engineering en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt VPR-Engineering zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VPR-Engineering slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van VPR-Engineering gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 VPR-Engineering kan niet aan haar aanbieding(en) worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen/bevestigd.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen VPR-Engineering en een klant komt tot stand nadat een bestelling en/of opdracht door VPR-Engineering op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 VPR-Engineering behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen en/of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VPR-Engineering gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 VPR-Engineering is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van VPR-Engineering alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 VPR-Engineering behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is VPR-Engineering gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien VPR-Engineering bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van haar geleverde diensten.
11.3 VPR-Engineering is niet aansprakelijk voor mechanische componenten/elementen als deze door derden aangeleverd zijn in welke vorm dan ook.
11.4 Schade voortvloeiend uit diensten geleverd door VPR-Engineering, zoals motorschade, dient eerst bij VPR-Engineering aangeboden te worden alvorens hier een uitspraak over te doen is.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door VPR-Engineering aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij VPR-Engineering zolang de afnemer de vorderingen van VPR-Engineering uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VPR-Engineering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door VPR-Engineering geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VPR-Engineering of een door VPR-Engineering aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin VPR-Engineering haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht VPR-Engineering zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan VPR-Engineering.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VPR-Engineering en koper/afnemer/consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Schiedam kennis, tenzij VPR-Engineering er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter
Toevoeging voorwaarden per 01-01-2020
14 Garantie en coulance
14.1 Onderdelen aangeleverd en geplaatst/gemonteerd door VPR-Engineering vallen onder productgarantie, welke overgenomen wordt van de fabrikant/toeleverancier.
14.2 Garantie op onderdelen welke niet door VPR-Engineering geleverd zijn is niet van toepassing. 
14.3 Garantie op montage/installatie/plaatsing van onderdelen, in de breedste zin, is niet van toepassing.
14.4 Garantie op verleende diensten is eveneens niet van toepassing
Toelichting "garantie":Gezien het type dienstverlening van VPR-Engineering en de voertuigen waarop deze diensten verleent wordt kan garantie niet van toepassing zijn. Omdat de voertuigen veelal hobby-voertuigen zijn welke vaak door de eigenaren (buiten weten om van VPR-Engineering) aangepast worden, mechanisch en/of elektronisch. Tevens worden de fabriekstoleranties veelal overschreden. Derhalve is garantie onmogelijk te verlenen. 
14.5 Coulance. Het verlenen van coulance is volledige afhankelijk van de bereidwilligheid van VPR-Engineering jegens de client.
14.5.1 Coulance kan omvatten: software-matige aanpassingen; mechanische aanpassingen/reparatie
14.5.2 Coulance afwijzing redenen: vertrouwen van VPR-Engineering jegens client; onredelijkheid client. 

Acceptatie en kennisneming van risico’s testbank/rollenbank/dyno.
De opdrachtgever dient kennis te nemen van de onderstaande risico’s en gevolgen van het laten testen/diagnose stellen/afstellen/verifiëren/etc van een voertuig op de testbank van VPR-Engineering.
VPR-Engineering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mechanische/motorische ofwel andere schade aan het voertuig. Tenzij aantoonbaar dat VPR-Engineering willens en wetens het voertuig schade heeft toegebracht.
Onderstaande punten van aandacht, ter kennisneming van de opdrachtgever.
Banden: oud, niet op correcte spanning, beschadigd of anderszins niet in orde.
Dit kan een klapband als gevolg hebben, met alle schade van dien.
Onderhoud: olie, koelvloeistof, distributieriem/-ketting, multiriem, bougies, etc
De belasting uitgevoerd op uw voertuig door een testbank tijdens diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden is mogelijk vele malen hoger dan het normale gebruik van het voertuig. Achterstallig onderhoud kan lijden tot schade, waar de opdrachtgever voor verantwoordelijk is! Tevens dient hier aangegeven te worden dat als er reeds mechanische schade is (ergens) dat het zeer aannemelijk is dat deze versneld verergert door diagnose-/test-/afstelwerkzaamheden. VPR-Engineering kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of gevolg, aan motorische of aandrijftechnische.
Bougies: er dient de juiste hitte graad bougie gemonteerd te zijn.
Bij het monteren van een te warme bougie kan er detonatie ontstaan, wat zeer grote en grove schade kan veroorzaken aan uw motor, zeker als er meer vermogen/koppel gevraagd wordt door een eventuele afstellingsaanpassing.
Lekkages: worden in principe niet geaccepteerd.
Gereserveerde testbanktijd zal in rekening gebracht worden, als blijkt dat de lekkage dusdanig is dat er geen werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Kleine lekkages kunnen geaccepteerd worden, dit is volledig aan de beoordeling van VPR-Engineering. Eventuele schoonmaakkosten ten gevolge van de lekkages worden wel in rekening gebracht naar de opdrachtgever.
Overleg ten alle tijden eerst met VPR-Engineering!
Op aanvraag kan er voor testbank-werkzaamheden een compressietest uitgevoerd worden.
Als de opdrachtgever een voertuig brengt om de testbank te gebruiken wordt er vanuit gegaan de het voertuig mechanisch in orde en veilig is. Blijkt het tegendeel (in welke mate dan ook) gedurende het verrichten van werkzaamheden, dan worden werkzaamheden direct gestaakt. De volledig gereserveerde tijd zal in rekening gebracht worden of wel de verstreken tijd, afhankelijk van gemaakte afspraken.
In het geval dat uw motor op welke manier dan ook schade oploopt dient de opdrachtgever de volledige factuur te voldoen, welke mogelijk verhoogd wordt met de uren benodigd om de testbank en eventueel omliggende delen/voertuigen/gereedschappen/etc schoon te maken, repareren en/of te vervangen.
Monitoring van VPR-Engineering aan uw voertuig.
VPR-Engineering monitort standaard het volgende:
Mengselverhouding: Middels één (of twee) lambda sensor(en), welke in de uitlaat bevestigt wordt, monitort VPR-Engineering de mengselverhouding van de motor. Het is niet mogelijk (tenzij ingrijpende aanpassingen gedaan worden, of uw voertuig reeds uitgerust is) om per cilinder het mengsel te monitoren.
VPR-Engineering monitort op aanvraag op indicatie of standaard bij afstelwerkzaamheden het volgende:
Detonatie: Middels één (of twee, maximaal 4) detonatie sensoren wordt er naar de motor geluisterd. Dit gebeurd om een aantal redenen. Twee daarvan zijn: correcte ontbranding en mechanische spelingen.
Afstelwerkzaamheden zullen alleen plaatsvinden als deze detonatiesensoren gemonteerd kunnen worden! De standaard of reeds gemonteerde sensoren zullen NIET gebruikt worden.
Afhankelijk van de aanvraag of wens van de opdrachtgever worden er meerdere type sensoren geplaatst, zoals olie-/turbodruk/EGT/etc.
Persoonsveiligheid: Het wordt aangeraden door VPR-Engineering aan de opdrachtgever en eventuele bezoekers om zich niet in de rolruimte en/of werkplaats te begeven. Gebeurd dit wel dan is dit te allen tijde op eigen risico. VPR-Engineering beschikt over een beperkt aantal PBMs (Persoonlijke Beschermings Middelen) deze zullen aangereikt worden. Echter is het noodzakelijk te realiseren dat zonder gebruik van PBMs het gehoor mogelijk schade kan oplopen door geluidsproductie van het voertuig en/of andere geluidsbronnen.
Ander fysiek letsel kan in geval van calamiteit optreden door, bijvoorbeeld:
Een klapband
Zeer ernstige motorschade
Zeer ernstige versnellingsbakschade
Zeer ernstige differentieelschade
Etc
Bij dit soort schades is het mogelijk dat er stukken band/metaal gelanceerd worden vanuit het voertuig in de directe omgeving! Derhalve wordt het met klem afgeraden in de ruimte aanwezig te zijn.
Er wordt zorg gedragen dit soort schades te voorkomen, door standaard
Inspectie van banden en monitoring van de bandtemperatuur
Monitoring mengselverhouding (detonatie op aanvraag/indicatie)
Op aanvraag is extra monitoring of inspectie mogelijk, zoals:
Compressietest
Cilinder lektest
Oliedruk test of monitoring
Externe temperatuur monitor
Sensor plaatsing en tests (zoals hierboven aangegeven) zullen worden uitgevoerd tegen werkplaatstarief .
Als de motor mechanisch niet in orde is (denk aan lagers of andere mechanische toleranties) is het meestal niet mogelijk ernstige schade te voorkomen!
LET OP: Als banden aan de binnenkant beschadigd zijn, kan dit niet altijd uitwendig gezien worden.
LET OP: Banden met een te lage snelheidsindex worden NIET op de testbank toegelaten.
LET OP: Banden met uitdrogingsscheurtjes of te oude banden (6 jaar of ouder) worden eveneens niet toegelaten.
Gereserveerde/verspeelde/verstreken tijd zal in rekening gebracht worden.